Bio-transformation of Trichotecenes (DON)

حلقه اپوکسی مسئول سمیت Trichotecenes بوده (سبب مهار بیوسنتز پروتئین می­باشد) که با عمل داپوکسیداسیون سمیت خود را از دست می­دهد. علاوه بر این سم DON کمتر قطبی می­شود که می­تواند با گلوکان و مانان پلی ساکارید باند شده و حذف گردد.