گاوهای غیر شیرده گوساله تازه متولد شده کنسانتره دوقلو 5%(به همراه افزودنی های خوراکی)