Biotransformation of Zearalenone (ZEA)

زرالنون توسط فعالیت آنزیمی استراز در این محصول به یک متابولیت غیر سمی تبدیل گشته که در این تحول به α-ZEA که هیچ اثر سمی ندارد تبدیل می­گردد.