گاو شیری

گاو شیرده

پر تولید
متوسط و کم تولید

گوساله تازه زا

گاوهای خشک

فار آف
کلوز آپ

تلیسه ها

تلیسه های ۱۲ تا ۱۵ ماه
سایر گروه ها

گوساله های تازه متولد شده

کنسانتره دوقلو ۵٪ (به همراه افزودنی های خوراکی)
مکمل دو قلو