Bio-transformation of Mycotoxins

مخمر حاوی آنزیم: تبدیل ساختارهای شیمیایی مایکوتوکسین­های سمی به ساختارهای غیرسمی توسط فعالیت آنزیمی مانند آنزیم اپوکسیداز و آنزیم استراز و یا تخریب میکروبی بوده